Over het bedrijf Producten Toepassingen Diensten Contact    
#WECARE logo
contact_Plasticon left arrow
GER_flag

Plasticon Germany GmbH

GER_flag

Plasticon the Netherlands B.V.

GER_flag

Thermopol Kunststoftechniek N.V.

We use cookie files on our website. We would like to ask you for a consent to store them on your device. We won't set optional cookies unless you enable them. If you want to know more how cookie files works, please visit our page with Privacy policy

Deny

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Met deze gegevensbeschermingsinformatie wil Plasticon Germany GmbH, Dieselstraße 10, D-46539 Dinslaken, Deutschland, e-mail info@plasticon.de (hierna "wij" of "ons") u informeren over hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken wanneer u onze website www.plasticoncomposites.com bezoekt.

WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN GEBRUIKERS VERZAMELEN WIJ?
Aanvraaggegevens: we bieden verschillende aanvraagmogelijkheden op onze website waar u ervoor kunt kiezen om contact met ons op te nemen. Dit kan in het bijzonder omvatten: Als u ons algemene of specifieke vragen stuurt via de e-mailadressen op onze website, verwerken we de gegevens daarin om op uw vraag te reageren. Serverloggegevens: Wanneer u onze websites gebruikt, worden gebruiksgegevens (zoals de datum en tijd van uw bezoek, de opgeroepen pagina's en opgevraagde bestanden, het type en de versie van de gebruikte internetbrowser, het type en het besturingssysteem van uw eindapparaat en uw IP-adres) tijdelijk opgeslagen in een logbestand op onze server.

1. WAARVOOR GEBRUIKEN WE DE PERSOONSGEGEVENS, OP WELKE RECHTSGRONDSLAG EN HOE LANG?
Als u ons e-mailverzoeken stuurt, verwerken we de informatie die u daarin verstrekt om u te kunnen antwoorden, evenals uw IP-adres en de datum/tijd van uw verzoek. De rechtsgrondslag voor de verwerking is ons legitieme belang op grond van artikel 6, lid 1, onder f), van de DPA om u de relevante dienst te verlenen waar u om hebt gevraagd (bijvoorbeeld een contactaanvraag). Als de vraag betrekking heeft op het initiëren of verwerken (met inbegrip van klantenservice of garantie) van een contract, is een aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking artikel 6, lid 1, onder b) AVG. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG. In een dergelijk geval kunnen we, nadat we de wettelijke redenen voor de verwerking hebben aangetoond, doorgaan met de verwerking. In dit geval kan dit met name nodig zijn om eerdere aanvragen en communicatie met de gebruiker aan te tonen. Als de bovengenoemde wettelijke redenen niet bestaan, stoppen we de communicatie met u en verwijderen we de reeds verzamelde gegevens. De gegevens worden gewist wanneer onze communicatie met u of de relatie die op basis van uw aanvraag tot stand is gekomen, is beëindigd, d.w.z. wanneer de betreffende feitelijke situatie definitief is opgehelderd en er geen legitieme reden meer is om dergelijke gegevens op te slaan, noch er een wettelijke verplichting bestaat om dergelijke gegevens op te slaan.

1.1 RECLAME EN PRODUCTONTWIKKELING (GEBRUIKERSGEGEVENS), RECHT OP BEZWAAR
We willen de gegevens die u op enig moment invoert of die we verzamelen bij het gebruik van de websites ook gebruiken om u te informeren over producten en diensten die verband houden met ons productaanbod ("Diensten") (reclame) of om ons productaanbod en onze diensten te verbeteren (productontwikkeling).

1.2 GEANONIMISEERDE GEBRUIKERSGEGEVENS
We gebruiken geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens om het gedrag van alle bezoekers te begrijpen en zo het ontwerp van onze website en ons productaanbod in het algemeen te verbeteren.

1.3 GEPERSONALISEERDE EN GEANONIMISEERDE GEBRUIKSGEGEVENS
Daarnaast gebruiken we gebruiksgegevens om inzicht te krijgen in je surfgedrag, zodat we de aanbiedingen die we je tonen kunnen verbeteren en je gepersonaliseerde informatie kunnen bieden.

1.4 LEVERING VAN DE WEBSITE EN DIENSTEN
De verwerking van de serverloggegevens is om technische redenen noodzakelijk om de website beschikbaar te stellen en diensten te verlenen, en vervolgens om de veiligheid van het systeem te waarborgen.
De rechtsgrondslag voor de verwerking is ons gerechtvaardigd belang bij het leveren van onze websitediensten (aArtikel 6(1)(f) van de AVG). De verwerking is een verplichte voorwaarde voor het gebruik van onze website; daarom is er geen recht op bezwaar. De gegevens worden uiterlijk na 14 dagen verwijderd.
De serverloggegevens kunnen vervolgens in geanonimiseerde vorm worden geëvalueerd voor statistische doeleinden en om de kwaliteit van onze online aanwezigheid te verbeteren. Er is geen verband tussen de serverloggegevens en uw persoonlijke gegevens en de serverloggegevens worden op geen enkele manier gecombineerd met andere bronnen van persoonlijke gegevens.

2. GEGEVENSOVERDRACHT

2.1 DOORGIFTE VAN GEGEVENS AAN GEGEVENSVERWERKERS
We maken gedeeltelijk gebruik van dienstverleners, in overeenstemming met de wettelijke vereisten, door middel van relaties met gegevensverwerkers, d.w.z. de verwerking wordt uitgevoerd op basis van een passend contract, voor onze rekening, in overeenstemming met onze instructies en onder onze controle. De gegevensverwerkers zijn in het bijzonder
- technische dienstverleners wiens diensten wij gebruiken om de website beschikbaar te maken, bijv. softwareonderhoud, gegevensverwerking en hostingproviders;
- technische dienstverleners wiens diensten we gebruiken om functionaliteit te leveren, bijv. technisch vereiste cookies;
- dienstverleners voor de praktische uitvoering van reclame- en marketingactiviteiten, bijv. leveranciers van e-maildistributiediensten.
In dergelijke gevallen blijven wij verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens; de overdracht en verwerking van persoonsgegevens aan of door onze gegevensverwerkers vindt plaats op de rechtsgrondslag waarop wij de gegevens in elk geval kunnen verwerken. Een afzonderlijke rechtsgrondslag is niet vereist.

2.2 OVERDRACHT VAN GEGEVENS AAN DERDEN
Wij geven uw gegevens ook gedeeltelijk door aan derden, d.w.z. partners met wie wij naast de verwerking op contractuele basis samenwerken. Dergelijke partners leveren hun diensten onder hun eigen verantwoordelijkheid; de verwerking van je gegevens door onze partners is uitsluitend onderworpen aan de gegevensbeschermingsverklaringen van deze derden. Doorgeven van gegevens aan andere entiteiten van de Plasticon Composites-groep.
We kunnen je aanvraag, samen met de gegevens die je hebt verstrekt, doorsturen naar andere verantwoordelijke dochterondernemingen van de Plasticon Composites Group in Duitsland of andere landen als dit nodig is om je aanvraag te beantwoorden (bijvoorbeeld omdat je aanvraag betrekking heeft op een zakelijke transactie of een aanbod uit een ander land). De rechtsgrondslag voor de overdracht van uw gegevens is de uitvoering van de door u gevraagde dienst, artikel 6 para. 1 verlicht. b AVG en/of ons gerechtvaardigd belang bij het beantwoorden van uw aanvraag, art. 6 sec. 1 verlicht. f AVG.
Houd er rekening mee dat, afhankelijk van uw vraag, dit de overdracht van uw persoonlijke gegevens kan inhouden naar landen buiten de Europese Economische Ruimte, die niet noodzakelijkerwijs hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden. We garanderen een adequaat beschermingsniveau door de EU-modelclausules te ondertekenen (artikel 46, lid 2, AVG) en een kopie van de relevante delen kan worden aangevraagd bij de contactpersoon die wordt vermeld in punt 8.

2.2.1 LOGISTIEKE BEDRIJVEN
Voor het transport van de door de gebruiker bestelde materialen e.d. geven wij, voor zover noodzakelijk, de adres- en contactgegevens van de gebruiker door aan pakketvervoerders. De rechtsgrondslag voor de overdracht van gegevens is de uitvoering van het contract met de gebruiker, art. 6 (1) verlicht. b AVG.

3. KOEKJES (COOKIES)

3.1 WAT ZIJN COOKIES?
Wij gebruiken zogenaamde "cookies" om onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te presenteren. Cookies zijn kleine bestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Ze maken het mogelijk om informatie gedurende een bepaalde tijd op te slaan en het apparaat van de gebruiker te identificeren. Tracking pixels, die niet op de harde schijf van de gebruiker worden opgeslagen, kunnen ook voor dit doel worden gebruikt, maar kunnen helpen om het apparaat van de gebruiker op dezelfde manier te herkennen. De term "cookie" verwijst naar cookies in technische zin, maar ook naar trackingpixels en andere technologieën.

3.2 WELKE COOKIES GEBRUIKEN WE, OP WELKE RECHTSGRONDSLAG EN VOOR HOE LANG?
We gebruiken slechts één soort cookie op deze website: cookies die nodig zijn voor technische doeleinden, zonder welke de functionaliteit van onze website beperkt zou zijn.
Deze cookies zijn essentieel voor de goede werking en eenvoudige navigatie van onze website. Ze stellen ons bijvoorbeeld in staat om u de mogelijkheid te bieden om te zoeken naar lokale winkeliers die onze producten aanbieden (bijvoorbeeld door een kaart van uw regio weer te geven) of om uw taalkeuze op te slaan of om wel of geen toestemming te geven voor het gebruik van cookies en geselecteerde cookie-instellingen. Dergelijke cookies verzamelen geen informatie over u voor marketingdoeleinden en registreren niet welke sites u bezoekt tijdens het surfen op internet. Het deactiveren van dergelijke cookies zou de functies van de website geheel of gedeeltelijk beperken.
De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang (Artikel 6(1)(f) van de AVG).
Deze cookies worden specifiek ingesteld voor individuele sessies en verlopen wanneer u de website verlaat en uw sessie beëindigt.

3.3 HOE SCHAKEL IK COOKIES UIT?
Als u analytische, targeting- en advertentiecookies in het algemeen wilt uitschakelen, kunt u afzonderlijke cookies uitschakelen door uw browserinstellingen dienovereenkomstig aan te passen. We willen u er echter op wijzen dat in dit geval de functionaliteit van onze website wordt verminderd als de cookies die nodig zijn voor technische doeleinden ook worden geblokkeerd.

4. LINKS
We kunnen links gebruiken naar onze andere webpresentaties op websites en diensten van derden, bijvoorbeeld naar sociale mediakanalen zoals Facebook, Twitter of Youtube. Deze derden zijn als enige verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens door dergelijke andere dienstverleners op hun websites en hun kennisgevingen over gegevensbescherming zijn van toepassing.

5. BEVEILIGING
Wij en onze dienstverleners nemen technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de persoonlijke gegevens die wij beheren te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen. Onze maatregelen voor gegevensverwerking en beveiliging worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technische ontwikkelingen.
Wanneer uw persoonlijke gegevens naar ons worden verzonden, worden deze gecodeerd met behulp van het SSL-protocol (Secure Socket Layer). Persoonlijke gegevens die tussen u en ons of andere deelnemende bedrijven worden uitgewisseld, worden over het algemeen verzonden via versleutelde verbindingen die voldoen aan de nieuwste technische normen. Onze medewerkers en de dienstverleners die wij in dienst hebben, zijn uiteraard verplicht tot geheimhouding.

6. UW RECHTEN OP INFORMATIE, CORRECTIE, BLOKKERING OF VERWIJDERING
Elke natuurlijke persoon van wie wij persoonsgegevens verwerken, heeft in principe (d.w.z. afhankelijk van de relevante randvoorwaarden) de volgende rechten: Als u vragen hebt over onze verwerking van uw persoonsgegevens, zullen wij u te allen tijde gratis informatie verstrekken over de gegevens die wij over u bewaren (artikel 15 AVG).
U hebt het recht om onjuiste gegevens te corrigeren en om onvolledige gegevens aan te vullen (artikel 16 AVG).
De gebruiker heeft het recht op het blokkeren/beperken van de verwerking of het wissen van persoonlijke gegevens die hem/haar betreffen en die niet langer nodig zijn of opgeslagen worden vanwege wettelijke verplichtingen (Artikel 17, 18 AVG).
U hebt het recht om uw gegevens in een gestructureerd, gestandaardiseerd en machineleesbaar formaat aan ons te laten overdragen, voor zover u ons de gegevens hebt verstrekt op basis van toestemming of een contract tussen u en ons (artikel 20 AVG).
U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing (zie ook artikel 2.2; artikel 21, lid 2 en 3 AVG).
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van gerechtvaardigd belang, in welk geval wij gerechtigd zijn om onze dwingende redenen aan te tonen (Art. 21(1)(a) AVG.) 1 AVG.) We hebben hierboven (punt 2) aangegeven in welke gevallen dit recht van toepassing is.
Voor zover u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst, d.w.z. de rechtmatigheid van de verwerking blijft onaangetast tot de datum van intrekking. Nadat u uw toestemming hebt ingetrokken, kunt u mogelijk geen gebruik meer maken van onze diensten.
Als u bezwaren hebt, kunt u deze schriftelijk (met de vermelding: gegevensbescherming) of per e-mail richten aan de contactgegevens in punt 9 hieronder. Wij behouden ons het recht voor om uw identiteit te controleren om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens niet aan onbevoegden worden verstrekt. Bovendien heeft de gebruiker het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

7. CONTACT
Gelieve uw vragen schriftelijk te richten aan:
Plasticon Germany GmbH
Dieselstraße 10
D-46539 Dinslaken
Deutschland
+49 2064 499 0
+49 2064 499 299
info@plasticon.de

8. WIJZIGINGEN
Het kan af en toe nodig zijn om de inhoud van deze gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen. We behouden ons daarom het recht voor om deze te allen tijde te wijzigen. We zullen hier ook een herziene versie van de verklaring gegevensbescherming publiceren. Lees daarom bij een volgend bezoek de privacyverklaring nogmaals door.